.

.

Πολιτική Επιστροφών προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραδόθηκε άλλο προιόν από το πωληθέν, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει έγγραφη συνομολογημένη ιδιότητα ο πελάτης επιστρέφει το προιόν ή τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την εταιρία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προιόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η εταιρία παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας(οι εγγυήσεις αφορούν ΜΟΝΟ ηλεκτρικές συσκευές) ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. 2. Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. δελτίο αποστολής-τιμολόγιο, απόδειξη Λιανικής κλπ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν για πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος. 3. Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της εταιρίας είτε μέσω courier. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την εταιρία και η εταιρία βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος. 4. Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. 5. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την εταιρία άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την εταιρία. 6 Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Σανδράκης και Σια Ο.Ε θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς πλέον να ευθύνεται η Σανδράκης και Σια Ο.Ε. Η Σανδράκης και Σια Ο.Ε αφού προβεί στην ανωτέρω ενημέρωση δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της Σανδράκης και Σια Ο.Ε. Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνει με τραπεζικό έμβασμα η Σανδράκης και Σια Ο.Ε θα πραγματοποιεί αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της προς τον πελάτη. 7. Σε περίπτωση που τα αγορασθέντα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Σανδράκης και Σια Ο.Ε έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και έχει το δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη. Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα: α) Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος. β) Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την Σανδράκης και Σια Ο.Ε, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας η αντικατάσταση θα γίνεται με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Σανδράκης και Σια Ο.Ε. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. - Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Σανδράκης και Σια Ο.Ε. είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. - Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Σανδράκης και Σια Ο.Ε. υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων. - Αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που είχε προσφέρει η εταιρία τα έξοδα αποστολής παράδοσης δεν επιστρέφονται. - Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. - Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τωνπροιόντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και χρησιμοποιηθεί το προιόν. Σε περίπτωση που ανοιχθεί η συσκευασία ή χρησιμοποιηθεί το προιόν η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 20%-30%. - Έχετε υπ'όψιν σας,πως οι περούκες δεν καλύπτονται από εγγύηση με την έννοια της αντικατάστασης του προιόντος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα(πχ.1 έτος) όταν αυτό πλέον πάψει να έχει την ποιότητα την οποία είχε σαν καινούριο προιόν.Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στην αντικατάσταση του προιόντος,μόνο όταν έιναι ελλατωματικό κατά την αγορά του.(μετά από παρατήρηση του πελάτη και τη σύμφωνη γνώμη της εταιρίας μας,και εφ'όσον δεν έχει προηγηθεί κακομεταχείρηση ή δεν ακολουθήθηκαν οι οδηγίες χρήσης/συντήρησης μας).Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.Τα προιόντα περιποίησης,τα προιόντα κόλλησης καθώς και τα φρύδια/βλέφαρα δεν καλύπτονται από εγγύηση και δεν επιστρέφονται. Επίσης στην περίπτωση τροποποίησης περούκας ή ποστίς/πρόσθετο(κούρεμα,βαφή,μόνιμο κατσάρωμα ή ίσιωμα),δεν γίνεται επιστροφή. Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε - προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας - προιόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων. Παρεχόμενες πληροφορίες και προιόντα Η Σανδράκης και Σια Ο.Ε δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα, ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα, και αφορούν την ταυτότητα της ιστοσελίδας καθώς και τις συναλλαγές που παρέχονται μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

- Η εταιρία μας αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής/αντικατάστασης της περούκας/ποστίς σας(μόνο για Ελλάδα).
- Περούκες και ποστίς ειδικής παραγγελίας και/ή περούκες και ποστίς τα οποία έχουνε υποστεί μεταποίηση(κούρεμα,ράψιμο κλιπς),δεν επιστρέφονται.

0